A1-niveau Beginner

Luisteren

Begrijpt vertrouwde uitdrukkingen en eenvoudige zinnen als er heel langzaam gesproken wordt.

 

Lezen
Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen in standaardteksten als mededelingen, posters, catalogi.

 

Spreken

Kan zich uitdrukken in losse woorden en in korte, eenvoudige zinnen over concrete zaken uit de eigen leef- of werkomgeving.

 

Gesprekken voeren

Kan deelnemen aan eenvoudige gesprekken in situaties die veel voorkomen in het dagelijks leven en op de werkplek.

 

Schrijven

Kan losse woorden zoals personalia in formulieren invullen en een korte tekst schrijven zoals op een ansichtkaart.

A2-niveau Basisgebruiker

Luisteren

Begrijpt de belangrijkste punten van korte en eenvoudige boodschappen en aankondigingen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt.

 

Lezen
Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- en leefomgeving.

 

Spreken

Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven van mensen, leef- en werkomstandigheden, dagelijkse routines, enz.

 

Gesprekken voeren

Kan korte gesprekken voeren in standaardsituaties. Kan vragen stellen en beantwoorden en ideeën en informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen in voorspelbare, alledaagse situaties.

 

Schrijven

Kan korte, informele brieven schrijven en boodschappen noteren in telegramstijl.

B1-niveau Zelfstandige gebruiker

Luisteren

Begrijpt feitelijke informatie over veel voorkomende onderwerpen uit dagelijks leven en werk.

 

Lezen

Kan feitelijke teksten over onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving lezen met een redelijke mate van begrip.

 

Spreken

Kan een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving.

 

Gesprekken voeren

Kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijks leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken.

 

Schrijven

Kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven, op het werk of opleiding.

B2-niveau Gevorderde gebruiker

Luisteren

Begrijpt complexere informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven en werkomgeving in voldoende mate om de draad van het betoog te volgen.

 

Lezen

Begrijpt de meeste teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over specialistische onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp.

 

Spreken

Kan een duidelijk, gedetailleerd betoog houden over diverse onderwerpen uit het eigen interesse- of werkgebied.

 

Gesprekken voeren

Kan op effectieve wijze deelnemen aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Kan in een discussie mening geven en die met argumenten onderbouwen. 

 

Schrijven

Kan duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen in het dagelijks leven, in het beroepsleven en in opleidingen.

C1-niveau Zeer gevorderde gebruiker

Luisteren

Kan uitgebreide betogen over abstracte en complexe onderwerpen volgen, ook buiten het eigen interesse- of vakgebied. Begrijpt veel idioom en spreektaaluitdrukkingen.

 

Lezen

Kan tot in detail lange, complexe teksten begrijpen, waaronder specialistische artikelen en lange technische instructies op het eigen vakterrein of bedoeld voor de geïnteresseerde leek, mits moeilijke passages herlezen kunnen worden. 

 

Spreken

Kan gedetailleerde en precieze beschrijvingen geven van en formele presentaties houden over complexe onderwerpen. 

 

Gesprekken voeren

Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken. Kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en voor professionele doeleinden.

 

Schrijven

Kan duidelijke, goed-gestructureerde teksten over complexe onderwerpen in werk, opleiding en privé-leven adequaat en accuraat schrijven. 

C2-niveau Hoogopgeleide near-native speaker

Luisteren

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen.

 

Lezen
Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen.

 

Spreken

Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

 

Gesprekken voeren

Kan zich langere tijd uitdrukken met een natuurlijke, moeiteloze taalstroom zonder aarzelingen. Pauzeert alleen om na te denken over precies de juiste woorden om zijn of haar gedachten uit te drukken of om geschikte voorbeelden of verklaringen te vinden

 

Schrijven

Toont consequent correct en gepast woordgebruik. Toont grote flexibiliteit bij het herformuleren van ideeën en past de grammatica consequent correct toe bij complexe taal, ook wanneer de aandacht op iets anders is gericht.

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid