Jaarlijks wordt op 26 september de Dag van de Talen georganiseerd door de Raad van Europa en de Europese Unie. Dit jaar wordt deze dag voor de 10e keer gehouden. De dag heeft drie doelen: iedereen bewust maken van de rijkdom aan talen in Europa, de culturele en taalkundige verscheidenheid stimuleren, en iedereen aanmoedigen om vreemde talen te leren. De Europese Dag van de Talen wordt in Nederland gecoördineerd door het Europees Platform en wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het thema van dit jaar is “Met talen kom je verder”. Het idee achter dit thema is dat je door het spreken van een vreemde taal verder komt in je werk, verder dan de grens. Landgrenzen en taalgrenzen vormen geen barrière als je je talen goed beheerst.

Ook de Europese Commissie schenkt veel aandacht aan de Dag van de talen. Met deze dag wil de Commissie laten zien welke rijkdom aan talen we in Europa hebben en moedigt ze mensen aan om vreemde talen te leren. De Europese Commissie werkt samen met de regeringen van de EU-landen, het Europees Parlement, de Europese regio's en de sociale partners om:

  • alle burgers de kans te geven om al op jonge leeftijd naast hun moedertaal nog twee andere talen te leren;
  • vriendelijkere samenlevingen te ontwikkelen, waar mensen, apart en als gemeenschap, met elkaar in dialoog gaan;
  • meer de nadruk te leggen op het belang van talen voor de kansen op de arbeidsmarkt en het concurrentievermogen.

Om dit te bereiken organiseren ze activiteiten waarmee zij EU-landen, plaatselijke overheden en sociale partners aansporen deze doelstellingen te behalen. Natuurlijk kun je zelf ook stappen zetten in je taalontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een taaltraining.

Het niveau waarop je een taal beheerst kun je weergeven met behulp van de Europese taalniveaus. Met behulp van een schaal van taalvaardigheid wordt de beheersing van diverse vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven beschreven. Er zijn drie niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus (1 en 2).

• A is voor de basisgebruiker (beginner)
• B is voor de zelfstandige gebruiker (gevorderde)
• C is voor de vaardige gebruiker (zeer gevorderde)

De beschrijvingen van de taalniveaus zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en welke taalbeheersing je nodig hebt om je correct te kunnen uit te drukken.
De taalniveaus zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijke en vergelijkbare niveaus te kunnen vaststellen. Door de toenemende internationalisering zul je steeds vaker klanten en relaties hebben die een andere taal dan het Nederlands spreken. Dan is het goed te weten of jouw bedrijf voldoende is toegerust om bestaande contacten te onderhouden en nieuwe te leggen. Hierbij kan NIOW behulpzaam zijn door een taalaudit uit te voeren. De situaties waarin de vreemde talen nodig zijn worden in kaart gebracht en per medewerker wordt bekeken of de benodigde talenkennis, aangeduid met de Europese taalniveaus, aanwezig is. Na het uitvoeren van de audit heb je als organisatie een gewenst taalcompetentieprofiel opgesteld.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid